Bedrijven-registratie.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities.

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Bedrijven-registratie.nl:de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd aan de Meander 251, 6825 MC te Arnhem met KvK 83883223. Bedrijven-registratie.nl is een uitgeverij van verschillende online uitgaven, waaronder een online bedrijvengids via de domeinnamen Bedrijven-registratie.nl,
Opdrachtgever:de rechtspersoon dan wel natuurlijke persoon die met Bedrijven-registratie.nl een overeenkomst sluit met het oog op het plaatsen van een vermelding van bedrijfsgegevens of een advertentie in een Uitgave van Bedrijven-registratie.nl waaronder de online bedrijvengids.
Overeenkomst:de overeenkomst tussen Bedrijven-registratie.nl en de Opdrachtgever met het oog op het plaatsen van een vermelding van bedrijfsgegevens of een advertentie in een Uitgave van Bedrijven-registratie.nl waaronder de online bedrijvengids.
Uitgavede (online) uitgave van Bedrijven-registratie.nl waaronder de online bedrijvengids zoals nader gespecificeerd in de Overeenkomst.
Advertentie:de vermelding of de advertentie in de Uitgave zoals nader gespecificeerd in de Overeenkomst.
Algemene Voorwaarden:deze algemene voorwaarden van Bedrijven-registratie.nl.


Artikel 2. Algemeen

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Bedrijven-registratie.nl en Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De Algemene Voorwaarden maken deel uit van de Overeenkomst.
 2. Voor eventuele toekomstige overeenkomsten geldt dat de Algemene Voorwaarden geacht worden daarop als bestendig gebruikelijke bedingen van toepassing te zijn.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Bedrijven-registratie.nl en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
 5. Bedrijven-registratie.nl is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te herzien. De gewijzigde bepalingen zullen in werking treden na bekendmaking daarvan door Bedrijven-registratie.nl via de website van Bedrijven-registratie.nl of op een andere wijze. Indien een Opdrachtgever niet akkoord gaat met een aangekondigde wijziging van de Algemene Voorwaarden, die geen verband houdt met de implementatie van een wettelijk of anderszins bindend voorschrift, kan zij dat binnen twee weken na aankondiging schriftelijk onder opgave van redenen aan Bedrijven-registratie.nl mededelen. In dat geval is Bedrijven-registratie.nl gerechtigd te besluiten of zij de Overeenkomst met de Opdrachtgever wenst te beëindigen of dat de oorspronkelijke bepalingen voor de lopende Overeenkomst van kracht zullen blijven.
 6. De nietigheid of ongeldigheid van een of meer bepalingen van de Overeenkomst inclusief deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In plaats van de ongeldige bepaling zullen Bedrijven-registratie.nl en de Opdrachtgever gebonden zijn aan een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Bedrijven-registratie.nl voor het plaatsen van een Advertentie in een Uitgave zijn vrijblijvend.
 2. De Overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke dan wel mondelinge aanvaarding door Opdrachtgever van een aanbieding van Bedrijven-registratie.nl voor het plaatsen van een Advertentie in een Uitgave.
 3. Bedrijven-registratie.nl stuurt een schriftelijke bevestiging toe van de Overeenkomst per post aan de Opdrachtgever.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Bedrijven-registratie.nl spant zich in om de Advertentie binnen de overeenkomen termijn en conform de overeengekomen specificaties te leveren. Bedrijven-registratie.nl verbindt zich hierbij niet aan een fatale termijn. Als Opdrachtgever van mening is dan de Overeenkomst te laat is uitgevoerd, zal zij Bedrijven-registratie.nl daarover bij aangetekende post eerst schriftelijk in gebreke stellen. In deze ingebrekestelling zal een redelijke termijn worden gesteld om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 2. Het risico voor de gevolgen van een misverstand ten aanzien van de inhoud van de Overeenkomst en de uitvoering daarvan, dat is ontstaan door onduidelijke kopij of het telefonisch doorgeven van de Advertentie berust volledig bij de Opdrachtgever.
 3. Wanneer de uitvoering van de Overeenkomst naar de mening van Bedrijven-registratie.nl extra werkzaamheden met zich brengt of als door of namens Opdrachtgever extra werkzaamheden worden verzocht aan Bedrijven-registratie.nl of veroorzaakt, onder meer door het aanleveren van onjuiste of onduidelijke informatie ten aanzien van de Advertentie in de Uitgave, is Bedrijven-registratie.nl gerechtigd alle extra bestede tijd en kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Bedrijven-registratie.nl is gerechtigd de Uitgave (tijdelijk) (gedeeltelijk) buiten gebruik te stellen voor onder meer het verbeteren, onderhouden of aanpassen van (delen van) de Uitgave, zonder dat hierdoor voor de Opdrachtgever een recht tot schadevergoeding ontstaat. Opdrachtgever is ermee akkoord dat de Uitgave tussentijds kan wijzigen en dat als gevolg daarvan veranderingen kunnen optreden in de weergave van de Advertentie.
 5. Bedrijven-registratie.nl kan naar eigen inzicht derden inschakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst. Bedrijven-registratie.nl is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde onder meer bij overgang van onderneming.
 6. Bedrijven-registratie.nl neemt telefoongesprekken op ter verificatie van de afspraken die zij en Opdrachtgever hebben gemaakt en ter voorkoming van misverstanden daarover. Opgenomen telefoongesprekken worden tevens gebruikt voor evaluatie- en trainingsdoeleinden, bijvoorbeeld om na te gaan of de Opdrachtgever op een correcte wijze te woord is gestaan. Als er een meningsverschil is over wat er in een opgenomen gesprek is gezegd wordt de Opdrachtgever in de gelegenheid gesteld de opname af te luisteren of een transcript daarvan in te zien. Bedrijven-registratie.nl behoudt zich het recht voor om daarvoor een vergoeding in rekening te brengen.
 7. Bedrijven-registratie.nl is gerechtigd de informatie in de Advertentie te gebruiken voor andere (online) uitgaven van Bedrijven-registratie.nl. Indien Opdrachtgever geen prijs stelt op dergelijk gebruik, dient dit schriftelijk aan Bedrijven-registratie.nl aan te geven.

Artikel 5. Advertentie

 1. Bij de aanlevering van informatie of materiaal voor de Advertentie in de Uitgave is de Opdrachtgever verplicht om de door Bedrijven-registratie.nl gehanteerde (technische) aanleverspecificaties en – termijnen in acht te nemen.
 2. Opdrachtgever staat ervoor in en draagt ervoor zorg dat de informatie en het materiaal in de Advertentie altijd actueel en juist is.
 3. Indien de Opdrachtgever (adres)wijzigingen wenst aan te brengen in de Advertentie, moeten deze wijzigingen schriftelijk aan Bedrijven-registratie.nl kenbaar worden gemaakt. Bedrijven-registratie.nl is niet verplicht de wijzigingen te accepteren en behoudt zich het recht voor de wijzigingen niet door te voeren zonder verdere opgave van redenen. Bedrijven-registratie.nl zal niet op onredelijke gronden van deze bevoegdheid gebruikmaken.
 4. Bedrijven-registratie.nl dient steeds tijdig in het bezit te zijn van het materiaal voor de Advertentie. Opdrachtgever blijft in geval het materiaal niet tijdig is aangeleverd, waardoor de Overeenkomst mogelijkerwijs met vertraging wordt uitgevoerd, onverminderd verplicht de overeengekomen vergoeding binnen de afgesproken betalingstermijn te voldoen.
 5. Bedrijven-registratie.nl heeft te allen tijde de bevoegdheid om zonder opgave van redenen een Advertentie te weigeren of in te trekken indien de plaatsing daarvan naar haar oordeel in strijd zou kunnen komen met het belang van Bedrijven-registratie.nl. Het belang van Bedrijven-registratie.nl zal onder meer in het geding zijn indien naar het oordeel van Bedrijven-registratie.nl een vermelding of advertentie tot negatieve reacties bij adverteerders en/of het publiek zou kunnen leiden dan wel niet past bij het karakter van de Uitgave van Bedrijven-registratie.nl.
 6. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de pagina- en rubriekindeling van de Uitgave van Bedrijven-registratie.nl of aan de vormgeving, weergave, ranking en ordening van de Advertentie. Opdrachtgever is er bovendien mee akkoord dat de Advertentie in de buurt van vermeldingen of advertenties van concurrenten kunnen verschijnen.

Artikel 6. Betaling

 1. Betaling dient steeds te geschieden per bank binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.
 2. Alle aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening. Opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Bedrijven-registratie.nl op te schorten. Bedrijven-registratie.nl kan te allen tijde vooruitbetaling of zekerheid verlangen.
 3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van Bedrijven-registratie.nl op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Daarnaast heeft Bedrijven-registratie.nl vanaf dat moment het recht haar verplichtingen tegenover Opdrachtgever op te schorten.
 4. Opdrachtgever is dan een contractuele rente verschuldigd te berekenen vanaf de factuurdatum van anderhalf procent (1,5%) per maand, waarbij een deel van een maand als een volledige wordt gerekend.
 5. Indien Opdrachtgever ook na het verstrijken van een schriftelijk gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag inclusief rente nog niet heeft betaald, is zij verplicht Bedrijven-registratie.nl de te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Opdrachtgever te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van EUR 250,-- (tweehonderd vijftig Euro), tenzij Bedrijven-registratie.nl aantoont dat de werkelijke buitengerechtelijke kosten van Bedrijven-registratie.nl hoger zijn in welk geval de Opdrachtgever gehouden is de werkelijke buitengerechtelijke kosten aan Bedrijven-registratie.nl te voldoen.
 6. Ieder bedrag dat Bedrijven-registratie.nl van Opdrachtgever ontvangt, zal allereerst strekken tot voldoening van de rente en kosten.

Artikel 7. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Opdrachtgever garandeert dat het door of namens haar aangeleverde materiaal ten behoeve van de vermelding of advertentie op geen enkele wijze een inbreuk vormt op rechten van derden en dat het Bedrijven-registratie.nl vrijstaat op basis daarvan een vermelding of advertentie te plaatsen.
 2. Rechten van intellectueel eigendom op door de Opdrachtgever aangeleverd materiaal ten behoeve van een vermelding of advertentie in een Uitgave van Bedrijven-registratie.nl berusten bij Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever verstrekt een niet exclusief, niet overdraagbaar gebruiksrecht op het materiaal aan Bedrijven-registratie.nl ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Alle auteursrechten en databankrechten met betrekking tot het ontwerp van de Advertentie en het ontwerp en de samenstelling van de Uitgave berusten bij Bedrijven-registratie.nl.

Artikel 8. Vrijwaring

 1. Opdrachtgever zal zonder enig voorbehoud Bedrijven-registratie.nl zowel in als buiten rechte vrijwaren voor alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst waaronder alle vorderingen van derden ter zake van beweerdelijke inbreuk van rechten ten aanzien van de inhoud van een vermelding of advertentie in een Uitgave van Bedrijven-registratie.nl. Opdrachtgever zal Bedrijven-registratie.nl ter zake volledig schadeloosstellen voor alle directe schade, gevolgschade hieronder mede begrepen indirecte schade, bedrijfsschade en immateriële schade en alle kosten hieronder mede begrepen de volledige kosten van juridische bijstand.

Artikel 9. Overmacht

 1. Indien Bedrijven-registratie.nl door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Duurt de overmachttoestand 30 dagen dan hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt. In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Bedrijven-registratie.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel zou hebben.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Bedrijven-registratie.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Bedrijven-registratie.nl kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: natuurrampen, oorlog, stremmingen in het vervoer, stagnatie van levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk of andere ongevallen, beperkende maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen, stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen, technische storingen en andere soortgelijke omstandigheden. Bedrijven-registratie.nl zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte brengen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Bedrijven-registratie.nl zal de Overeenkomst naar beste vermogen en conform de in de branche geldende normen uitvoeren. Bedrijven-registratie.nl is niet aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Bedrijven-registratie.nl.
 2. Bedrijven-registratie.nl is in voorkomend geval alleen aansprakelijk voor directe schade. Bedrijven-registratie.nl is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade die Opdrachtgever ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst mocht lijden, hieronder mede begrepen indirecte schade, bedrijfsschade en immateriële schade. Indien Bedrijven-registratie.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de Overeenkomst.

Artikel 11. Ontbinding

 1. Als de Opdrachtgever de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of in één van de in het volgende lid genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Bedrijven-registratie.nl op Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, onmiddellijk en volledig opeisbaar en is Bedrijven-registratie.nl bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke Overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige Overeenkomst. Het voorgaande doet niet af aan de overige rechten van Bedrijven-registratie.nl op grond van de wet of de Overeenkomst.
 2. In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) Opdrachtgever, heeft Bedrijven-registratie.nl het recht alle Overeenkomsten onmiddellijk te ontbinden.

Artikel 12. Toepasselijke recht, bevoegde rechter

 1. Op de Overeenkomst is Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83883223